سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
آیینه های نور
نویسنده : احمد فرهنگ
تاریخ : جمعه 89 مرداد 29
زمان : ساعت 11:55 عصر

شعر زیر که در قالب چهارپاره سروده شده است، در صفحه9 اولین شماره نشریه سدید - آبان 1386 آموزش و پرورش کاشان به چاپ رسیده است.گفتنی است که این اثر به رزمندگان بسیجی تقدیم شده است:

               آیینه های نور

آییـنه هـای نــورنـد                       رزمــــندگــــان ایـــران

دارند عـزم هجــرت                      از خود به سوی جانان


از چشمه سار قرآن                      رزمنــــــدگـان روانـنــد

از خود خـــــبر ندارند                     ســـازنــده ی جهاننـــد


هرجـــــا که پا گذارند                     آن جـــــا بهشت گردد

در قلــب دود و آتش                      پیــــــــدا بهشت گردد


از رهــــــــــبر خدایی                     کافی است یک اشاره

آن گاه می شکـــوفد                     یک آسمـــــــان ستاره


مانند مــــــــــوج دریا                   پیوســــته در خروشـــند

تا ساحـــــل حقیــقت                  پویا و سـخت کوشــــند

دارد لـبـــان آنــــــان                     هر لحظه نام وحـــــدت

زیرا که روزگــــــاری                     نوشیده جــام وحــــدت

مانـع نمی شــناسند                       کـــــوبنده پیش تازنـد


دل های خصم دون را                    پیـوسـته ریش سازنـد

آری ز ابـر رحـــمــت                  پیوسـته نور جـــاریست
 

هر جا نشان مهر است             آن جا خوش و بهاریست!  

- این شعر در سال 1366 سروده شده است.                                                      
برچسب ها: رزمندگان (1)، بسیج (4)، رهبر (2)، وحدت (3)، قرآن (3)، حقیقت (2)، هجرت (1)، بهشت (1)، آسمان (3)، موج (1)، دریا (1)، نور (1)، | نظر بدهیدمرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
Design By : Ashoora.ir


 

پایگاه جامع عاشورا